„Pro tiskárnu naší velikosti je CtP technologie nutností”

Provozní ředitel František Skružný s Michalem Guljajevem, tehdejším ředitelem tisku

Jedním z fenoménů dnešní doby se staly i plnobarevné magazíny o životním stylu. Není pochyb o tom, že do detailu propíráné soukromí světových i domácích celebrit je mnohem atraktivnější, než čtení o tiskárně, kde tyto časopisy vznikají. Do údolí Sázavy se vydal ing. Martin Fořt.

Ve městě Týnec nad Sázavou se současnými 5500 obyvateli v minulosti nebyla žádná tiskárna, přestože dříve patřilo mezi významná průmyslová střediska okresu Benešov. S nápadem na její vybudování přišel jeden ze spolumajitelů Vydavatelství Stratosféra Antonín Herberk. Zakoupil zde prvorepublikovou rotundovitou vilu někdejšího zakladatele továrny JAWA Dr. ing. Františka Janečka od jeho potomka. Rozsáhlé pozemky, které k ní patřily chtěl využít pro své podnikatelské aktivity. Pan Herbeck, který se v roce 1994 vrátil z USA, si dokázal poradit s úřady. Například s rizikem záplav na místě budované tiskárny se vypořádal vybudováním protipovodňových opěrných zdí na obou březích řeky. Najal architekta Jana Šestáka z pražského Studia PHA a odborníky z polygrafie. Na základě jejich návrhů nechal nedaleko centra Týnce nad Sázavou, v zarostlé rokli bez přístupové cesty nad soutokem Sázavy a Janovického potoka, postavit dvoupodlažní objekt tiskárny s půdorysem 1500 m2. K rozběhu tiskárny došlo v létě roku 2003. V souladu s původním záměrem vyrobí 16 titulů časopisů, které vydává vydavatelství Stratosféra. Mimo to doplňují výrobu jen tiskem několika časopisů pro další zákazníky. Tiskárna je v majetku společnosti Rock Media, s. r. o.

 
Základem je rotačka Heidelberg
Michal Guljajev, vzal nabídku dělat šéfa tisku v novém provozu jako výzvu. Zkušenosti měl – předtím byl 22 let tiskařem v pražské akcidenční tiskárně a poté čtyři roky instruktorem tisku u společnosti Heidelberg. Velký důraz při přípravě rozjezdu výroby kladl na výběr zaměstnanců, na jejich osobní kvalitu. Podle jeho názoru je ve třísměnném provozu nutné, aby se vytvořily tři rovnocenné velmi dobře kooperující týmy. Tiskaři většinou pocházejí z regionu, ale před tím dojížděli do Prahy do novinových provozů. Zaměstnanci pomocných profesí až na výjimky tiskárnu nikdy neviděli, i zde je přesvědčen, že též měl štěstí na lidi, kteří si umí vážit práce a pracují velmi svědomitě. Kolektiv pěti desítek stálých pracovníků s věkovým průměrem přes 30 let při nárazových akcích v knihařské dílně posilují brigádníci.
 
Základem tiskárny je pětibarvový rotační tiskový stroj Heidelberg M 600 A24 s planovykladačem. Pátá barva se podle Michala Guljajeva používá pro potisk drtivé většiny obálek časopisů, které by i podle jeho názoru bez ní byly barevně chudé. Zároveň slouží jako záloha pro případ, že by se jedna z tiskových věží porouchala. Náklady některých týdeníků o životním stylu se blíží k dvou set tisícům výtiskům. Jazykové mutace časopisů se netisknou. Limitujícím faktorem hmotnosti papíru při potisku obálek je horní hodnota 200 g/m2. Vnitřní části časopisů se tisknou na papír 56-90 g/m2 bez páté barvy. Měsíčně se zpracuje přes 220 tun papíru. Podle názoru pana Guljajeva se v nově postavené tiskárně velmi dobře podařilo zorganizovat technologický tok výroby, na konci je dokončující zpracování s vazbami V1 a V2. Vedle ručních paletizačních vozíků si tiskárna pořídila na leasing dva nové vysokozdvižné vozíky značky Toyota. Jeden je upraven pro manipulaci s paletami a druhý s rolemi papíru, které stohuje do výšky až šesti rolí šíře 960 mm. Expedici výtisků do skladů distributorů zajišťují vlastní auta tiskárny.
 
Hranice rentability rotačního tisku se snižuje
Každá redakce ve vydavatelství Stratosféra (dnes Bauer Media), které sídlí v Praze na Smíchově, má své pracoviště pro počítačové zpracování podkladů. Odsud jsou předány do výrobního oddělení, které má na starosti prostřednictvím DTP studia a pracoviště elektronické montáže kompletní dokončení časopisů. Data putují do Týnce nad Sázavou jak prostřednictvím vysokokapacitní datové linky, tak kurýra, který každý den spolu se záložním diskem vozí i náhledy. Příprava tiskových desek již probíhá v Týnci nad Sázavou. Elektronická data pro přednastavení jednotlivých barev si tiskař před rozjezdem příslušného archu stahuje ze serveru do ovládacího pultu stroje. Horní hranice rychlosti zmíněného stroje, je 44 000 archů za hodinu, v praxi se tiskne do rychlosti 35 000 výtisků. Největší šíře role papíru je 960 mm. Pracuje ve třísměnném provozu.
 
Podle Michala Guljajeva on-line přenosy dat do tiskového stroje přispěly ke snížení hranice rentability rotačního tisku, k čemuž došlo v posledních letech. U plnobarevných časopiseckých titulů ji vidí v rozmezí 10 až 15 000 výtisků, takové jsou pro externí zákazníky. Podle jeho názoru se na zvýšení rentability rotačního tisku podstatně podílí i zmenšení množství rozjezdové makulatury, k čemuž přispívá přesnější přednastavení dat. Vývoj podle jeho názoru směřuje i k automatickým kolorimetrickým a denzitometrickým procesům. Tiskař potom sleduje jen registr a během produkce stačí k obsluze rotačky jeden pracovník.
 
CtP mají od začátku
Tiskárna Rock Media má CtP technologii od svého vzniku. Volba značky Fuji byla rozhodnutím majitele tiskárny. V rámci České republiky teh tehdy jednalo teprve o druhou instalaci. Model Luxel VX 9600 se jevil představitelům tiskárny jako perspektivní vzhledem k podmínkám výroby, díky vysoké rychlosti osvitu a dvojici laserových hlav, které se navzájem jistí pro případ poruchy. Svoji roli při výběru sehrály též obchodní podmínky zastoupení japonské společnosti Fuji. Zařízení se rozběhlo bez problémů, jeho servis zajišťuje firma Data Line. Příprava jedné fotopolymerní tiskové desky trvá dvě minuty. Osvitka pracuje ve dvousměnném provozu. Pracovník, který ji obsluhuje, neprovádí další činnosti.
 
Měsíčně se v tiskárně v Týnci nad Sázavou připraví na 1500 tiskových desek rozměrů 968 x 584 mm. Odebírají je od firmy Fuji. Jejich vkládání do stroje s bubnovým osvitem se provádí ručně při žlutém světle. Náplň chemikálií funguje v uzavřeném okruhu s regenerací a vystačí na přípravu zhruba 2500 desek. Stochastický rastr zde nepoužívají. Tiskové desky tiskárna Rock Media zhotovuje výlučně pro vlastní potřebu, jejich přípravu pro další tiskárny kapacitně zvládla. Šéf tisku pan Guljajev je přesvědčen, že pro tiskárnu této velikosti je dnes CtP technologie nutností.
 
Záměr převést výrobu časopisů ze dvou externích tiskáren do vlastní kapacity a tím docílení plné výrobní soběstačnosti není v podmínkách našich časopiseckých vydavatelství běžné. Personální a provozní ředitel společnosti Rock Media JUDr. František Skružný to považuje za velmi promyšlený tah, stejně jako výběr lokality pro výstavbu tiskárny. Úspěšný rozjezd tiskárny a položení tradice polygrafi cké výroby je podle jeho názoru alespoň částečným návratem k někdejší slávě a velikosti průmyslového střediska Týnec nad Sázavou. Byť je tiskárna postavena ve stísněné lokalitě, má otevřená vrata do budoucna a je připravena na další rozvoj.
 
25.07.2005 / PressForum